Inžinierská činnosť

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme pre investora prípravné úkony na získaní povolenia všetkých dotknutých stavebných úradov, predbežné súhlasy s umiestnením stavby, ale aj záväzné stanoviská obcí, mestských častí a dotknutých orgánov .

V celom procese inžinierskej činnosti ponúkame investorom poradenskú a konzultačnú činnosť.

Zabezpečíme:

Z

rozhodnutia o umiestnení stavby

Z

rozhodnutia o využívaní územia

Z

stavebné povolenie v samostatnom stavebnom konaní

Z

stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Z

kolaudačné rozhodnutie

Z

rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby

Z

rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením

Z

rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Z

rozhodnutie o povolení terénnych úprav

Z

rozhodnutie o povolení odstránenia stavby

Z

oznámenie k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác

Z

oznámenie k ohláseniu drobnej stavby

Z

rozhodnutia vydávané špeciálnymi stavebnými úradmi

Z

zmenu stavby pred dokončením

Z

kolaudáciu

Z

iné služby vyplývajúce z inžinierskej činnosti