Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií a oznámení dotknutým osobám súvisiacich so spracúvaním ich osobných údajov v súvislosti s nariadením GDPR

Pri spracúvaní osobných údajov sa PROMINENT – STAV, s.r.o , riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „nariadenieGDPR)

Časť I Základné informácie

1. Prevádzkovateľ:

PROMINENT – STAV, s.r.o

870 930 41 Hviezdoslavov

IČO : 51 424 401

Tel. kontakt: 0948 094 486

2. Zodpovedná osoba (Data Protection Officer) :

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

e-mailová adresa: standartbppo@gmail.com

písomne na adrese: Jelšavská Teplica 1, 049 16, Gemerské Teplice

s označením „Osoba zodpovedná na OOÚ“ tel. 0902 074 235

3. Poučenie o právach dotknutej osoby:

a) Právo na prístup k osobným údajom

  Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

  b) Právo na opravu osobných údajov

  V prípade ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

  c) Právo na odvolanie súhlasu

  V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

  d) Právo na vymazanie osobných údajov

  Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  e) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

  Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to v iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä, ak naša organizácia už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

  f) Právo na prenosnosť osobných údajov

  V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky, prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

  g) Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

  Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo na základe verejného záujmu, ako aj namietať voči profilovaniu založenému na uvedených právnych základoch.

  Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

  h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

  S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:

  Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

  Hraničná 12

  820 07 Bratislava

  IČO: 36 064 220

  tel. č.: +421/2/3231 3220

  web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

  4. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby:

  Jednotlivé práva uvedené v bode 3. si môžete uplatniť poslaním e-mail žiadosti na adresu dpo@zsr.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa.

  Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

  Časť II Informácie o spracovateľských činnostiach

  1. Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií

  a) Účel spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sú spracúvané  za účelom vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

  b) Právny základ spracúvania osobných údajov:

  Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovnej zákonnej povinnosti:

  – zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

  Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je potrebná na podanie žiadosti o poskytnutie informácie. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné vybaviť žiadosť o poskytnutie informácie.

  c) Spracúvané kategórie osobných údajov

  Osobné údaje sú získavané  priamo od dotknutých osôb

  – meno, priezvisko
  – kontaktné údaje
  – podpis
  – ďalšie údaje, ktoré sú predmetom sprístupnenia informácií

  d) Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:

  Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.

  e) Doba uchovávania osobných údajov:

  Osobné údaje sú spracúvané po celú dobu vybavovania žiadosti o sprístupnenie informácií, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 5 rokov.

  f) Kategórie príjemcov osobných údajov:

  Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom.

  g) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

  Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

  h) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

  S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

  2. Zverejňovanie zmlúv a faktúr

  a) Účel spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sú spracúvané  za účelom vedenia elektronického archívu zmlúv, súvisiacich dokumentov a ich zverejňovanie.

  b) Právny základ spracúvania osobných údajov:

  Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností:
  – zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
  – nariadenie vlády č. 498/2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv

  Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je slúži na zverejňovanie zmlúv a faktúr.
  V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné  s prevádzkovateľom uzatvoriť zmluvný vzťah.

  c) Spracúvané kategórie osobných údajov

  Spracúvame osobné údaje zmluvných strán (Právnické osoby ako  aj Fyzické osoby)

  meno, priezvisko

  adresa

  názov organizácie

  kontaktné údaje

  fakturačné údaje

  zmluvné údaje

  podpis

  d) Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:

  Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb.

  e) Doba uchovávania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov. Po ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.

  f) Kategórie príjemcov osobných údajov:

  Zmluvy a faktúry môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:

  Verejnosť

  Centrálny register zmlúv ( Ak je to za potreby )

  g) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

  Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

  h) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

  S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

  3. Obstarávanie tovarov a služieb

  a) Účel spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sú spracúvané  za účelom obstarávania tovaru a služieb

  b) Právny základ spracúvania osobných údajov:

  Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovných zákonných povinností:
  zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
  – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

  Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá slúži na obstarávanie tovaru a služieb.
  V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné  s FO/PO uzatvoriť zmluvný vzťah.

  c) Spracúvané kategórie osobných údajov

  Spracúvame osobné údaje zamestnancov zaradených do výberovej komisie a ostatných zamestnancov podieľajúcich sa na procese výberového konania:

  – meno, priezvisko, titul

  – pracovná pozícia / funkcia

  – podpis

  d) Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:

  Kategórie získavaných osobných údajov:

  Spracúvame osobné údaje zamestnancov / zástupcov dodávateľov:

  – meno, priezvisko, titul
  – pracovná pozícia / funkcia
  – údaje o vzdelaní a odbornej praxi
  – údaje o realizovaných projektoch
  – kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)
  – podpis

  Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

  zamestnávateľ dotknutej osoby

  dotknutá osoba

  e) Doba uchovávania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracúvajú na dobu:

  verejné obstarávania a verejné súťaže – 5 rokov
  nadlimitné súťaže – 10 rokov
  Po ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.

  f) Kategórie príjemcov osobných údajov:

  Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

  Spoločnosti zabezpečujúce poradenskú činnosť a podporu pri realizácii obstarávania

  Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:

  Úrad pre verejné obstarávanie

  Protimonopolný úrad

  iný kontrolný orgán

  g) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

  Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

  h) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

  S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

  4. Riešenie podnetov

  a) Účel spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sú spracúvané  za účelom zabezpečenia plnenia úloh v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti fyzickými osobami, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

  b) Právny základ spracúvania osobných údajov:

  Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovnej zákonnej povinnosti:

  – zákon 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

  Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia kontaktných údajov, nebude môcť byť dotknutá osoba vyrozumená o vyriešení zaslaného podnetu.

  c) Spracúvané kategórie osobných údajov

  Spracúvame osobné údaje osoby, ktorá podala podnet

  dátum doručenia podnetu

  titul, meno, priezvisko

  bydlisko

  predmet podnetu

  výsledok preverenia podnetu

  dátum skončenia preverenia podnetu

  d) Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:

  Kategórie získavaných osobných údajov:

  páchateľ alebo iné fyzické osoby, ktoré boli uvedené v podnete

  meno, priezvisko

  ďalšie údaje týkajúce sa osôb uvedených v podnete a relevantné k danému podnetu

  Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

  osoba, ktorá podala podnet

  e) Doba uchovávania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 5 rokov. Po tejto dobe je zabezpečená likvidácia osobných údajov.

  f) Kategórie príjemcov osobných údajov:

  Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:

  Inšpektorát práce, Prokuratúra, Súdy, MS SR

  g) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

  Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

  h) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

  S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie

  5. Riešenie sťažností

  a) Účel spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sú spracúvané  za účelom zabezpečenia činnosti súvisiacich s prijímaním, evidovaním, prešetrovaním a vybavovaním sťažností fyzických osôb

  b) Právny základ spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu,  a to na zabezpečenie skvalitňovania služieb poskytovaných našou firmou.

  Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneneného záujmu prevádzkovateľa pri skvalitňovanie poskytovaných služieb

  c) Spracúvané kategórie osobných údajov

  Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb

  dátum doručenia sťažnosti

  titul, meno, priezvisko, bydlisko

  predmet sťažnosti

  výsledok preverenia sťažnosti

  dátum skončenia riešenia sťažnosti

  d) Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:

  Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb

  e) Doba uchovávania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 5 rokov. Po tejto dobe je zabezpečená likvidácia osobných údajov.

  f) Kategórie príjemcov osobných údajov:

  Osobné údaje sa neposkytujú iným príjemcom

  g) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

  Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

  h) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

  S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie

  6. Evidencia návštev a prístupov do priestorov firmy

  a) Účel spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sú spracúvané  za účelom identifikácie fyzickej osoby – návštevy pri jej vstupe do priestorov  a pohybujúcich sa v rámci priestorov firmy

  b) Právny základ spracúvania osobných údajov:

  Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa pre zabezpečenie ochrany majetku ako aj osôb, nachádzajúcich sa v priestoroch firmy

  Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na plnenie oprávneného záujmu prevádzkovateľa pre zabezpečenie ochrany majetku a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v priestoroch firmy

  c) Spracúvané kategórie osobných údajov

  Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb

  titul, meno a priezvisko návštevníka

  číslo OP návštevníka alebo číslo služobného preukazu

  názov organizácie, z ktorej je návštevník

  meno a priezvisko navštívenej osoby

  čas príchodu a čas odchodu návštevníka

  číslo pridelenej návštevnej karty

  d) Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:

  Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb

  e) Doba uchovávania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov. Po ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.

  f) Kategórie príjemcov osobných údajov:

  Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

  spoločnosti zabezpečujúce chod vrátnic

  Osobné údaje môžu byť v súlade s platnou legislatívou poskytované nasledovným príjemcom:

  súdy, organy činné v trestnom konaní, policajné zbory

  g) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

  Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

  h) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

  S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie

  7. Evidencia pracovných úrazov, iných ako pracovných úrazov a chorôb z povolania 

  a) Účel spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sú spracúvané  za účelom zabezpečenia evidencie a riešenia  pracovných úrazov, iných ako pracovných úrazov a chorôb z povolania

  b) Právny základ spracúvania osobných údajov:

  Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie nasledovných zákonných povinností:

  – zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

  – vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z.z. – vzor záznamu o úraze

  – zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení – vzor záznamu pre soc.poisťovňu

  – zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

  – zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

  – nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

  Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a nevyhnutné na zabezpečenie evidencie a riešenia  pracovných úrazov, iných ako pracovných úrazov a chorôb z povolania.

  c) Spracúvané kategórie osobných údajov

  poškodení zamestnanci

  – meno, priezvisko, titul

  – dátum narodenia

  – stav

  – počet nezaopatrených detí

  – funkcia, organizačná jednotka, pracovisko

  – št. príslušnosť

  – adresa bydliska

  – rodné číslo

  – vyjadrenie lakára o závažnosti prac. úrazu

  – identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia

  – denný vymeriavací základ poškodeného zamestnanca

  – popis úrazu a spôsobu ako k nemu prišlo

  – podpis

  poškodení zamestnanci dopravcov iné osoby vykonávajúce činnosti  na základe zmluvy/dohody:

  – meno, priezvisko, funkcia

  – dátum narodenia

  – bydlisko

  – zamestnávateľ

  – pracovné zaradenie

  – popis úrazu a spôsobu ako k nemu prišlo

  – podpis

  svedkovia úrazu:

  – meno, priezvisko

  Inšpektori ostatné osoby, ktoré sa zúčastnili vyšetrovania a riešenia úrazu, konfrontované osoby

  – meno, priezvisko

  – funkcia

  – dátum narodenia, zamestnávateľ (konfrontované osoby)

    – podpis

  iné osoby, ktorých pričinením prišlo k úrazu:

  – meno, priezvisko

  – adresa

  d) Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:

  svedkovia úrazu

  iné osoby, ktorých pričinením prišlo k úrazu

  e) Doba uchovávania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracúvajú na dobu 5 rokov. Osobné údaje sú uchovávané v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach po dobu 5 rokov od uskutočnenia ubytovania a následne sú zlikvidované.

  f) Kategórie príjemcov osobných údajov:

  Iní príjemcovia:

  Sociálna poisťovňa

  Zamestnávatelia

  Inšpektorát práce

  PZS (pracovná zdravotná služba)

  Odborový orgán

  g) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

  Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

  h) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

  S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie

  8. Majetkovo-právne vysporiadania

  a) Účel spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje sú spracúvané  za účelom zabezpečenie majetkovo-právnych vysporiadaní.

  b) Právny základ spracúvania osobných údajov:

  Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (kúpno-predajné zmluvy) a aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

  Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné aj na splnenie nasledovných zákonných povinností:

  – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

  – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

  – zákon č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb

  – zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon

  Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvný vzťah.

  c) Spracúvané kategórie osobných údajov

  Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb

  vlastníci pozemkov / nehnuteľností

  – meno, priezvisko

  – bydlisko

  – dátum narodenia

  – rodné číslo (v niektorých prípadoch)

  d) Získavanie osobných údajov z iných zdrojov, ako od dotknutej osoby:

  Osobné údaje nezískavame z iných zdrojov ako od dotknutých osôb

  e) Doba uchovávania osobných údajov:

  Osobné údaje sa spracúvajú na dobu, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účel spracúvania osobných údajov. Po ukončení účelu spracúvania osobných údajov je zabezpečená likvidácia osobných údajov.

  f) Kategórie príjemcov osobných údajov:

  Osobné údaje sú spracúvané nasledujúcimi sprostredkovateľmi:

  spoločnosti zabezpečujúce výkup pozemkov a zastupovanie pri kontakte s tretími stranami.

  g) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

  Nevykonáva sa prenos osobných údajov do tretích krajín ani medzinárodných organizácií.

  h) Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania:

  S osobnými údajmi sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie